ควรระบุอะไรในสัญญาเช่าห้องพัก?

  • ระบุกรณีที่คุณสามารถยกเลิกสัญญา และริบเงินมัดจำได้

หากผู้เช่าย้ายออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือไม่จ่ายค่าเช่าหรือจ่ายล่าช้า หรือไม่ยอมจ่ายเบี้ยปรับ อยู่ไม่ครบตามสัญญาเช่า หรือทำให้ห้องพักเกิดความเสียหาย หรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นๆ เช่นเพื่อนบ้านใกล้เคียง ให้ระบุได้ว่าเรามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา

  • หากจ่ายค่าเช่าไม่เวลา จะต้องจ่ายเบี้ยปรับ

เมื่อถึงกำหนดแล้วผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าตามกำหนด จะต้องเสียค่าปรับ เป็นวันละเท่าไหร่ก็ให้เขียนลงไปให้แน่ชัด ควรเขียนในสัญญาให้ชัดเจนว่า ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกค่าปรับได้ และควรเขียนลงไปในสัญญาว่าผู้ให้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาได้หากผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าเป็นเวลานาน

  • ระบุในสัญญาว่าสามารถต่อเติมห้องได้หรือไม่

หากจะทำการต่อเติมอะไร ผู้เช่าจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน และผู้ให้เช่าควรจะระบุไว้ในสัญญาให้แน่ชัดเพราะการกระทำดังกล่าวจะทำให้ห้องได้รับความเสียหาย ผู้เช่าจึงตอ้งได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเสียก่อนจะทำการต่อเติม เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพของห้องและอาจทำให้คอนโดเป็นรอยได้ ดังนั้นจึงควรระบุให้ชัดเจนในวันที่ทำสัญญา

  • ถ่ายรูปห้องก่อนให้เช่าไว้เป็นหลักฐาน

เพื่อเป็นหลักฐานว่าในห้องมีของใช้และเครื่องใช้ใดบ้างที่เป็นของผู้ให้เช่า เพื่อเตือนความจำและเพื่อใช้ในการตรวจสอบเวลาที่ผู้เช่าห้องพักย้ายออก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของหาย หรือได้ของคืนไม่ครบ หรืออาจทำเป็นรายการสิ่งของขึ้นมาและแนบรวมไปกับตัวสัญญา รวมถึงสามารถใช้ตรวจสอบในภายหลังได้ว่า สภาพก่อนและหลังให้เช่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

  • ระบุในสัญญาใครเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซม

หากมีเครื่องใช้เสียขึ้นมาให้ระบุให้ชัดเจนว่าใครจะเป็นคนจ่ายค่าซ่อมแซม รวมถึงให้ระบุค่าส่วนกลางและรายการของค่าส่วนกลางด้วย แล้วแต่จะตกลงกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง หรือระบุเป็นรายการเลยว่าหากแอร์เสีย ให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้จ่ายค่าซ่อมแซมเพราะเป็นเครื่องใช้ที่มากับตัวห้อง เป็นต้น

 

  • ระบุระยะเวลาในการเช่า

ควรระบุระยะเวลาในการเช่าให้ชัดเจน ว่า เช่าเป็นเวลาเท่าไหร่ และหากจะต่ออายุสัญญาเช่าจะทำอย่างไร และมีการเขียนข้อตกลงว่า หาผู้เช่าต้องการจะยกเลิกสัญญาเช่ากลางคัน ควรแจ้งผู้ให้เช่าล่วงหน้าทั้งหมดกี่เดือน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปล่อยให้เช่าคอนโดหรือหอพักต่างๆ เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการให้เช่าระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า และสามารถปล่อยเช่าได้อย่างสบายใจไม่มีปัญหาภายหลัง หรือหากมีปัญหาสามารถแก้ไขตามที่ ระบุไว้ในสัญญาได้ เพื่อไม่ให้เสียเปรียบ เนื่องจากปัจจุบันห้องพักมีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งหลังการเช่าแต่ละครั้ง ห้องพักก็จะชำรุดทรุดโทรมลงตามอายุการใช้งาน ดังนั้นหากเกิดความเสียหายขึ้นจะได้คุ้มกับการซ่อมแซมห้องและไม่ขาดทุน